POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZDROWIEWCHOROBIE.pl

(obowiązuje od 8 listopada 2020 roku)


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.zdrowiewchorobie.pl jest firma Justyna Dylczyk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Panciawa 43, 32-040 Rzeszotary, NIP: 9442215297, REGON: 367231382, adres poczty elektronicznej (e-mail): justyna.dylczyk@gmail.com zwana dalej “Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.


§2. CEL, ZAKRES I CZAS ZBIERANIA DANYCH

1. Administrator zbiera i przetwarza dane tylko jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi, dbając o Prywatność Klienta. Dane mogą być przetwarzane w celu:

a) zawarcia i realizacji świadczenia usług psychologicznych. W tym celu niezbędne jest podanie danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz loginów do komunikatorów internetowych. Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz przez czas możliwej reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO).

b) w celu przeprowadzenia procesu odstąpienia od umowy lub procesu reklamacyjnego. W tym celu niezbędne jest podanie danych, takich jak adres do korespondencji, nazwa działalności gospodarczej (o ile jest prowadzona), NIP, REGON, bądź PESEL. Podanie danych jest dobrowolne, ale i niezbędne do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz procesu reklamacyjnego. Dane będę przechowywane w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c) w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W tym celu przetwarzane są dane Klienta, takie jak: imię i nazwisku, nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności, numer NIP, bądź PESEL, a także numer rachunku bankowego. Numer rachunku bankowego przetwarzany jest również w procedurze dokonywania zwrotów należności za Usługę w przypadku rezygnacji z niej. Dane Klienta będą przetwarzane w powyższym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

d) w celach wewnętrznych, w tym archiwalnych i statystycznych. Używane są do tego takie dane, jak zakupione usługi, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty. Dane mogą być archiwizowane do celów wewnętrznych i statycznych do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e) w celach komunikacji z Klientem, np. w celu udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy. W tym celu niezbędne jest podanie danych takich jak imię oraz adres e-mail. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez sprzeciwu Klienta lub ustania celu biznesowego Administratora. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia zamówienia, w związku z czym konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji określonych usług.


§ 3. PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. W razie potrzeby dane Klienta mogą być przekazane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje dla prawidłowej obsługi i realizacji prowadzonych usług. Należą do nich: firma hostingowa, podmiot zarządzający stroną internetową, firma świadcząca usługi rachunkowo-księgowe, platforma obsługująca kalendarz wizyt (Bookero), platforma do wystawiania faktur (Fakturowania, Saldeo), platforma umożliwiająca płatności online (PayU), platforma do analizy statystycznej serwisu www (Google Analytics) oraz inne podmioty wspierające prawidłową realizację usług.

2. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (Współadministratorzy). Konieczne może być osobne zaakceptowanie regulaminów oraz plików cookies tych podmiotów.

3. Co do zasady dane przekazywane podmiotom nie będą przekazywane poza obszar EOG. Wyjątkiem jest podmiot Google Analytics, który posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, ale przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.


§ 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 § 4 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: justyna.dylczyk@gmail.com

3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


§ 5. PLIKI “COOKIES”

1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu:

a)dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

4.W ramach strony zdrowiewchorobie.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, a tym samym dające możliwość poprawiania działania strony wg potrzeb użytkowników;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.

5. Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.

7. Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach


§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu zdrowiewchorobie.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Klient może zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na temat Klienta posiada Administrator oraz w jakich celach je przetwarza. Wystarczy, że wyśle wiadomość na adres: justyna.dylczyk@gmail.com