REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZDROWIEWCHOROBIE.pl

zwanego dalej Serwisem [patrz: definicje]

§1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania odpłatnych i nieodpłatnych Usług [patrz: definicje] świadczonych przez: Justyna Dylczyk, prowadzącą działalność gospodarczą: Justyna Dylczyk, ul. Panciawa 43, 32-040 Rzeszotary, REGON: 367231382, NIP: 9442215297, telefon: 535 970 570, email: justyna.dylczyk@gmail.com, reprezentowaną przez Justyna Dylczyk.

2. Regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą [patrz: definicje] a Klientem [patrz: definicje].

3. Dokonanie zakupu Usługi poprzez Serwis jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu [patrz: definicje].


§ 2 Definicje

Słowa użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie jak używane powszechnie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, którym przypisuje się następujące znaczenie:

1. Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu.

2. Cennik – zestawienie cen brutto w PLN świadczonych Usług, zamieszczone w Serwisie przy opisie Usług oraz w Formularzu Zakupu.

3. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

4. Formularz Kontaktowy – formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej umożliwiający uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących świadczonych Usług.

5. Formularz Zakupu – formularz dostępny na stronie internetowej, którego wypełnienie umożliwia zawarcie Umowy oraz prawidłowe korzystanie z Usług Psychologicznych.

6. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z Usług oferowanych w ramach Serwisu.

7. Polityka Prywatności – dokument udostępniony w Serwisie zawierający informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych w związku ze świadczeniem Usług.

8. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. on świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

9. Serwis – strona internetowa www.zdrowiewchorobie.pl za pomocą której możliwe jest nawiązanie współpracy w celu korzystania z Usług Serwisu oraz do której Usługodawca dysponuje stosownym prawem.

10. Specjalista – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z Ustawą o zawodzie psychologa z dnia 8 czerwca 2001 roku (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej – zgodnie z definicją ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).

12. Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną przewidzianych i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

13. Usługa – usługa nieodpłatna lub odpłatna, świadczona drogą elektroniczną, związana z funkcjonowaniem Serwisu. Usługa nieodpłatna polega na udzielaniu informacji o warunkach zawierania Umów i jest związana z funkcjonowaniem Formularza Kontaktowego oraz nie jest usługą psychologiczną. Usługa odpłatna, zwana dalej Usługą Psychologiczną jest usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta, jest realizowana każdorazowo przez Specjalistę i polega na udzielaniu pomocy psychologicznej.

14. Usługodawca – podmiot gospodarczy świadczący usługi w niniejszym Regulaminie, zarejestrowany jako: Justyna Dylczyk, ul. Panciawa 43, 32-040 Rzeszotary, REGON: 367231382, NIP: 9442215297, telefon 535 970 570, e-mail: justyna.dylczyk@gmail.com.


§ 3 Rodzaje, zakres i zasady świadczenia Usług

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu mają charakter nieodpłatny i

odpłatny.

2. W ramach Usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, w tym form komunikacji, doświadczenia Specjalisty, itp.

3. W ramach Usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać świadczenie na jego rzecz usług psychologicznych, których wykonanie zależne jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnego z Cennikiem Usług.

4. Usługa Psychologiczna w formie rozmowy internetowej wideo polega na rozmowie ze Specjalistą, prowadzonej przy użyciu uzgodnionego z Klientem komunikatora internetowego.

5. Czas trwania Usługi wynosi 50 minut i jest on liczony od momentu rozpoczęcia się godziny wybranej Usługi przez Klienta.

6. Zakres Usług Psychologicznych obejmuje: konsultację psychologiczną, interwencję kryzysową psychoedukację oraz psychoterapię.

7. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez Specjalistę na zasadach określonych w Ustawie o zawodzie psychologa (tj. Dz. U. z 2019 r., nr 73, poz. 763 z dalszymi zm.) oraz w oparciu o Kodeks etyczny psychoterapeuty, który jest dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

8. Z Usługi Psychologicznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, do korzystania zusługi niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Oświadczenie o wyrażeniu zgody należy wysłać wiadomością e-mail na adres: justyna.dylczyk@gmail.com. Justyna Dylczyk zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości opiekuna prawnego oraz ewentualnego skonsultowania z nim zasad świadczenia Usług Psychologicznych.


§4 Zawarcie Umowy, płatności

1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Klienta niezbędne jest jedynie jego wejście na Serwis.

2. Klient korzystając z Usług zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego warunki, a także zapoznać się z Polityką Prywatności.

3. W celu skutecznego zawarcia Umowy dotyczącej Usługi Psychologicznej Klient powinien: wybrać rodzaj Usługi Psychologicznej, termin Usługi spośród dostępnych terminów w kalendarzu w Serwisie, uzupełnić niezbędne Dane Osobowe, w tym adres mail, zaakceptować Politykę Prywatności oraz Regulamin sprzedaży oraz dokonać płatności.

4. Opłaty, w wysokości zgodnej z Cennikiem, należy dokonać w formie przelewu za pośrednictwem serwisu PayU.

5. Umowa o świadczeniu Usługi Psychologicznej Drogą Elektroniczną zostaje zawarta z momentem jej opłacenia w Serwisie.

6. Po złożeniu zamówienia, na podany w zamówieniu adres e-mail, Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Usługi.

7. Usługodawca na życzenie Klienta wystawi fakturę obejmującą uiszczone wynagrodzenie za Usługę Psychologiczną. W celu otrzymania faktury Klient zobowiązany jest przesłać wiadomość na adres e-mail: justyna.dylczyk@gmail.com wraz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury.


§5 Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Usług Serwisu wymagane jest posiadanie:

a) urządzenia końcowego w postaci komputera lub urządzenia mobilnego, z aktualną przeglądarką internetową w konfiguracji umożliwiającej korzystanie z cookies;

b) stabilnego dostępu do Internetu;

c) aktywnego konta poczty elektronicznej;

d) mikrofonu;

e) głośnika lub słuchawek;

f) kamery (jeśli Klient chce brać udział w wideo-konsultacji);

g) odpowiedniego komunikatora internetowego.

9. W przypadku niedostępności wystarczających rozwiązań technologicznych Klientów Serwisu, Usługa może funkcjonować niepoprawnie, za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

10. Jeśli Klient nie zapewni odpowiednich warunków do świadczenia Usługi psychologicznej drogą elektroniczną, sesja może zostać przerwana, bez zwrotu opłaty za sesję.

11. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.


§6 Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od Przedmiotu Zamówienia w terminie 14 dni od zakupu Usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z Usługodawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: justyna.dylczyk@gmail.com – przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Usługi przez Klienta należy uznać dzień nadania oświadczenia. Jednocześnie odstąpienie od Umowy i odwołanie Usługi nie jest możliwe na mniej niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem konsultacji. W takim przypadku uznaje się, że Usługa została już zrealizowana.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klientowi zwracane są wszystkie płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

3. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatność, który jednak nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi opłatami.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5. Zawierając Umowę Klient jednocześnie oświadcza, iż znana jest mu treść art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2017 nr 683 dalszymi zm.), a w szczególności fakt utraty uprawnień do odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania w całości usługi przez Usługodawcę.


§7 Ochrona danych osobowych

1. W celu skorzystania z usług niezbędne jest przekazanie przez Klienta jego Danych Osobowych w postaci adresu email, a także ewentualnie innych Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Usługi.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych Klienta przedstawione zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.


§8 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub brak możliwości dostępu do Usług wynikające z:

a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;

b) innych przyczyn niezależnych od Justyna Dylczyk.

2. W przypadku odwołania Usługi Psychologicznej przez Specjalistę, Klient może wybrać inny termin realizacji Usługi albo odstąpić od Umowy dotyczącej tej Usługi.

3. Specjalista zobowiązany jest do zachowywania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od pacjenta w trakcje konsultacji oraz terapii, łącznie z faktem, że pacjent z nich korzysta. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia czy zdrowia pacjenta lub osób trzecich powiązanych, a także sytuacje wynikające z obowiązujących przepisów prawa.


§9 Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać w postaci elektronicznej za pomocą e-maila wysłanego na adres: justyna.dylczyk@gmail.com.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej;

b) dokładne przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Klientowi wiadomością e-mail wysłaną na wskazany przez Klienta w treści reklamacji adres e-mail. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.


§10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Serwisu i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.

3. Specjalista nie będzie udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

4. W ramach korzystania z Usługi zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji na temat jego wieku (pełnoletniość) oraz na temat pełnej zdolności do czynności prawnych

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Psychologiem a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Justyna Dylczyk, adres: ul. Panciawa 43, 32-040 Rzeszotary, NIP 944 22 15 297, REGON

367231382

Odstępuję od umowy z dnia* … polegającej na* …

Imię i nazwisko, adres konsumenta* … Podpis* … (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …

* uzupełnić